Doprava z letiska na letisko

Obchodné podmienky

PREPRAVNÉ PODMIENKY
Prepravné podmienky nepravidelnej prepravy osôb a ich batožiny
1. Nárok na prepravu vzniká:
- na základe vopred dohodnutého miesta nástupu a výstupu
- úhrady vopred stanovenej ceny za objednávku prepravy na dohodnutej trase
- dodržanie času nástupu na vopred dohodnutom mieste
- preukázaním sa dokladom o zaplatení prepravného pred nástupom do dopravného prostriedku.
2. Odmietnutie a vylúčenie osôb z prepravy:
Všeobecné ustanovenie - dopravca môže odmietnuť prepravu cestujúceho v prípade
- osoby pod vplyvom alkoholických nápojov , alebo iných omamných látok
- osoby s infekčnými ochoreniami, ktoré by mohli ohroziť zdravie ostatných cestujúcich
- osoby so strelnými zbraňami
- osoby, ktoré nedodržiavajú pokyny vodičov
3. Povinnosti cestujúcich:
- udržiavať čistotu v priestoroch vozidla
- nevyhadzovať odpadky z okien
- na prepravu neplnoletých používať sedačky, podľa predpisov cestnej premávky
- sedačky si cestujúci zabezpečí samostatne a zodpovedá za ich používanie a následné nedodržanie predpisov aj s finančnými následkami
4. Povinnosti prepravcu::
- prepravca vyvinie max. úsilie na dopravenie cestujúcich do ich cieľovej destinácie podľa dohodnutého času
- ponúknuť cestujúcim možnosť pripoistenia voči nepredvídaným okolnostiam, ktoré môžu byť následkom zmeškanie letu
- dopravca si vyhradzuje právo meškania na vopred stanovené miesto z rozličných dôvodov
- časy odchodov môžu byť vopred zmenené z vážnych príčin, za ktoré prepravca nemôže niesť
zodpovednosť a ktoré sú na ňom nezávislé ( z dôvodu vyššej moci, napr. zlé poveternostné podmienky, technické dôvody nezavinené prepravcom, vojnový stav, štrajk pracovníkov a pod.) môže prepravca odložiť, zrušiť, presmerovať trasu, alebo sa dať zastúpiť iným dopravcom.
- prepravca sa zaväzuje zverejniť vopred zmenu odchodu z jednotlivých stanovíšť na internetovej stránke a informovať cestujúcich sms - odkazom na dostupnom telefónnom čísle, ktoré poskytol klient pri objednávke dopravy, respektíve zaslaním informácie na
e-mailovú adresu klienta.
- pokiaľ je let, na ktorý bol klient dopravený podľa vopred dohodnutých podmienok odložený , zrušený, nemá cestujúci nárok na vrátenie cestovného a ani nárok na bezplatnú prepravu späť do východzej destinácie . Doprava späť v tomto prípade je možná len v prípade, ak má dopravca voľné miesto a za vopred stanovenú úhradu prepravy
- ak prepravca nie je schopný zaistiť prepravu podľa dohodnutých podmienok, má cestujúci
nárok na vrátenie cestovného.
Ak nie je cestujúci dopravený do pôvodnej destinácie alebo cestujúci zmešká nadväzný let vinou dopravcu, tak dopravca je povinný v prípade, ak cestujúci využil možnosť poistenia z dôvodu nepredvídaných udalostí /viď podmienky poistenia/ :
- dopraviť cestujúceho pravidelnou linkou, kde je voľné miesto
- presmerovať cestujúceho do cieľovej destinácie vyznačenej na letenke pravidelnou
linkou iného prepravcu alebo zabezpečiť pozemnú dopravu, alebo vrátiť plnú cenu letenky
a tým nebude mať už žiadne ďalšie záväzky voči cestujúcemu.
Prepravca nezodpovedá za chyby a nedostatky v letových poriadkoch alebo informáciách
poskytnutých zamestnancami prepravcu o dátumoch, časoch odletov a príletov, prevádzke

CENNÍK SLUŽIEB:
Cena za každý úsek prepravy je uvedená priamo pri zvolenej trase. Potvrdením objednávky klient vyjadruje súhlas s cenou za uvedený úsek prepravy.

PLATOBNÉ PODMIENKY:
1.1.Cenu za rezerváciu, resp. vybranú dopravu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
1.1.1.Platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.
1.1.2.Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu dopravy.
1.1.3.V hotovosti na Predajných miestach. Pre tento spôsob platby a následnú možnosť prevzatia cestovného lístka je nevyhnutné si uschovať rezervačné číslo, ako aj zadať všetky požadované údaje do registračného formulára, nakoľko oznámenie predmetných údajov bude od vás žiadať pracovník Predajného miesta, ktorý vám bude lístky vydávať.
1.1.4.Na predpis platby/faktúru, pričom pre tento prípad je možné dopravu rezervovať najneskôr v lehote do 20 dní pred termínom dopravy.
1.2.V prípadoch platby podľa bodu 1.1.1. a 1.1.2. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovanej prepravy stiahnuté z vášho účtu ihneď po potvrdení úhrady.
1.3.Pri úhrade platobnou kartou označte, o akú formu prevzatia cestovného listka máte záujem (osobne na Predajnom mieste, poštou, kuriérom )
1.4.Kliknite na tlačidlo „PLATBA KARTOU“. Následne budete presmerovaný na stránku banky, kde vyplníte potrebné údaje na úhradu z vášho účtu (číslo vašej platobnej karty, mesiac a rok platnosti a pod.). Po úspešnom zaplatení sa Vám zobrazí potvrdenie o úspešnej alebo zamietnutej platby.
1.5.Po návrate na internetovú stránku www.sem-tam.sk vám bude vygenerovaný variabilný symbol a bude od vás požadované zadanie vášho overovacieho kódu. S týmito údajmi (variabilný symbol alebo overovací kód) si budete môcť cestovný lístok osobne vyzdvihnúť na predajných miestach, preto je potrebné, aby ste si ich poznačili, zapamätali.
V prípade, že ste si vybrali možnosť zaslať Vstupenky poštou, poštou do zahraničia, MOBILticket, HOMEticket, nie sú pre vás tieto údaje potrebné.
1.6.V prípade, ak ste si zvolili doručenie cestovného lístka poštou (príp. poštou do zahraničia), budú vám zaslané v lehote do 2 pracovných dní od realizácie platby na adresu uvedenú vo vašej registrácii.
1.7. Pri neúspešnej realizácií platby nie je možné opakovane platiť jednu transakciu. Je nutné vyprázdniť objednávku a znova uviesť požadované údaje.


PRI AKYCHKOĽVEK PROBLÉMOCH S PLATBOU KONTAKTUJTE NÁS NA TELEFONNOM ČÍSLE:
0905333103 /PREDVOĽBA ZO ZAHRANIČIA 00421/

STORNO PODMIENKY /vrátenie cestovného/:
Všeobecné ustanovenia - refundácia, čiže vrátenie ceny prepravného
Cestujúci ma nárok na vrátenie cestovného:
- do 48hodiín pred odchodom za storno poplatok 10% z ceny cestovného
- do 24hodín pred odchodom za storno poplatok 50% z ceny cestovného
- od 24 hodín do odchodu je storno poplatok 100% a cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného.
Storno cestovného akceptujeme len na základe písomnej žiadosti objednávateľa, kde bude uvedené meno a priezvisko objednávateľa, bydlisko, telefónny kontakt , rezervačne číslo objednávky a požadovaný spôsob vrátenia sumy/ hotovosť, bankový prevod - uviesť číslo účtu/.
Žiadosť o storno prepravy bude akceptovaná až po jej doručení na základe čoho bude vypočítaná výška storno poplatku v súlade uvedenými storno podmienkami.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie, nedostatkov na službách a
tovaroch predávaných a poskytovaných v kúpalisku Gánovciach vydávame tento reklamačný
poriadok na základe zákona č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.

Právo a miesto uplatnenia reklamácie

1. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu
poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.
2. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.
3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti.
4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby a taktiež kópiu
faktúry(prípadne zmluvy) o obstaraní služby prípadne iný doklad.

Postup a vybavovanie reklamácie

1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je potrebné spísať s klientom reklamačný
zápis, ktorý musí byť podpísaný klientom a dopravcom, ktorý je na to oprávnený.
2. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky
poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.
3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná
oprávnená osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch
pracovných dní.
4. Spoločnosť je povinná písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie
najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdŕžania podkladov zo strany klienta.
Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.
5. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vystaviť v dvoch
vyhotoveniach jeden obdrží klient a druhý poverený zamestnanec. Tento doklad slúži ako
potvrdenie o uplatnení reklamácie.
6. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis nie je možné prešetriť ani dodatočne

7.Platnosť a účinnosť
Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2012

KONTAKT NA SPOLOČNOSŤ
Cestovná agentúra K-IM TOUR
OD Kaufland
071 01 Michalovce

Tel.: +421 / 0/56 6442944, 0905333103
Fax: +421 /0/56 6433865
e-mail: sematam@kimtour.sk, kimtour@kimtour.sk

Validate TRUSTe privacy certification
CA K-IM TOUR, Andreja Sládkoviča 5 (OC Zemplín), 07101 Michalovce
GSM.: +421 905 333 103 Email: kimtour@kimtour.sk